İletişim Fakültesi

Dekan Mesajı

Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş
Dekan V.

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi;

 • Günümüz dünyasının ve en önemlisi anın her daim bir sonraki sürecini öngörebilen ve bu doğrultuda etkin girişimcilik cesaretini gösterebilen,
 • Yeni iletişim teknolojileri ve medyatik mekanizmaların küresel gündemi belirlemede kritik öneminin farkındalığına sahip olabilen,
 • Yaşadığı toplumun her bir alanında ve anında gündemin içinde olup kamu yararı adına iletişimsel söylem ve eylem aksiyonu alabilen,
 • Yaşam boyu öğrenme, öğretme ve araştırma iç güdüsüyle harekete edip her daim yeniliğin ve gelişimin bir parçası olabilme arzusu taşıyabilen,
 • Yaşadığı topluma sorumluluk bilinci ile katkı sağlamayı ve bunu sürdürebilir bir sürece dönüştürebilen,
 • Günümüz dünyasında mevcut bulunan ve her an üretilen verileri nitelikli bir biçimde analiz edip (kıymetlendirip) ilgili bağlamda bilgiye devşirebilen ve bununla birlikte iletilerle donatılmış dünyamızda içerikleri daha anlamlı kılabilmek adına çoklu medya okuryazarlığı alanında ileri bir düzeyde yetkinliğe kavuşabilen,

 

 

 • İnsan hakları ve toplum barışı temelinde kültüre, sanata ve ahlaka yakın ve iç içe duruş gösterebilen, 
 • Ötekileştirmeden uzak empati yetisini geliştirip farklı düşüncelerin sistematik bir biçimde uyumluluğunu gözetebilen,
 • İnsani ve sektörel ilişkilerde hem evrensel hem de mesleki etik değerler çerçevesinde uzlaşmacı ve kapsayıcı anlayışa sahip olabilen,
 • Sanat ve estetiğin kendine has naif ve etkileyici niteliklerini iletişim uygulamalarına aktarabilen,
 • İletişim biliminin kuramsal yeteneklerini ve yeterliliklerini analitik ve eleştirel düşünüş aracılığıyla sektörde ayrıcalıklı bir pozisyon yer edebilen, 
 • Her alanda ve her türden iletişim ve ilişki süreçlerinde özsaygının ve öz güvenin önemini bilen ve kendini bu doğrultuda geliştirebilen,
 • Kişilerarası ve kültürlerarası iletişim temelinde dilin (Anadil-Türkçe ve en az bir yabancı dil) hayati önemini idrak edip tüm inceliklerine ve detaylarına hâkim olabilme merakı ve aksiyonu içinde olabilen,
 • Konvansiyonel (geleneksel) ve dijital iletişim araçlarını, ortamlarını ve yazılımlarını teknik uygulama bağlamında etkin ve verimli kullanabilme beceresi kazanabilen,
 • Sektörel ihtiyaçları karşılamaya yönelik akademik teori ile sektörel pratik yönetselliğini kavrayıp harmanlama yetkinliğine sahip olabilen,
 • Sürdürülebilir bir kazanım ve başarı adına hem akademi hem de sektörel alanın ilham veren kaynaklarını keşfedebilme ve o kaynaklardan yararlanabilen ve zamanı geldiğinde de ilham kaynağı olabilen fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bireyler yetiştirmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi, tüm eğitim-öğretim yapılanmasını öğrencilerinin iki temel alan üzerinden ilerlemesine, gelişmesine ve uzmanlaşmasına vesile olabilmek adına planlamaktadır. Bunlardan birincisi, ilgili akademik dalda ihtisas gören öğrencilerin alanda yeterli bir bilgi ve birikime kavuşturup lisansüstü eğitime hazırlayarak öğrenciyi amacı doğrultusunda akademik yetkinliğe ve sürecin devamında ise akademisyenlik mesleğine adım atmasına zemin hazırlamaktır. Diğeri ise, öğrencilerin eğitim aldığı bölüm temelinde geçişkenlik sağlayan, kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği bulunan sektörel alanlarda nitelikli ve donanımlı meslek profesyonelleri yetiştirmektir.

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi, bünyesinde bulunan tüm öğrencilerine vadettiği değerleri üç temel sütun üzerine inşa etmektedir. Bunlardan ilki, bölüm ders içeriklerini ihtiva eden müfredat yapısı; diğeri akademik kadro, sonuncusu ise teknik donanım yeterliliği ve kapasitesidir. 

Müfredat; Zamanın ruhunu okuyabilen ve yarının dünyasını öngörebilen hem akademik öğrenimine hem de sektörel pratik kazanımına uyumlu ve uygun olarak zorunlu ve seçmeli ders havuzuyla öğrencileri ahlak, etik ve sorumluluk duygusuyla sorgulamaya ve araştırmaya teşvik edici ders planlamasıdır.
Akademik Kadro; Alanında yetkin ve uzman öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin hem müfredat temelinde hem de yerel, ulusal ve de uluslararası gündemin nabzını tutarak kendilerini sınırsız öğrenme mottosuyla her daim geliştiren, öğrencileriyle mesafe koymaksızın samimi ve empatik iletişim ile öğrenme süreçlerini kolaylaştıran akademisyen oluşumudur.
Teknik Donanım Yeterliliği ve Kapasitesi; Fakülte içindeki tüm bölümlerin pratik safhasının aksiyon sürecinde iletişim ve medya araç-gereçlerinin tüm öğrencilerin kullanımına sunulmasını kapsamaktadır.
İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi, her şeyden önce düşünen insanı merkeze koyarak eğitim ve öğretim süreçlerinde sınır koymaksızın Açık Ders anlayışı ve yaklaşımı ile fakülte bünyesinde bulunan tüm öğrencilerin kayıtlı bulunduğu bölüm haricindeki diğer bölümlerin derslerine de iştirak etme imkânı sunarak Sınırsız Öğrenme yolunu açmaktadır.

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi, her şeyden önce saygın ve kıymetli insanı merkeze koyarak üniversite içinde ve dışında Açık Diyalog anlayışı ve yaklaşımı ile fakülte bünyesinde bulunan tüm öğrencilerle iyi niyet temelinde Samimi ve Empatik İletişimin önünü açmaktadır.


Teorik Bilgiyi Pratiğe Taşıyan Üniversite Ortamı
Üniversite eğitimleri boyunca; analitik düşünmeye, sorgulamaya, yaratıcı düşünmeye, yaşadığı çevreyle ve toplumsal sorunlarla ilgili çözümler üretmeye teşvik edilen öğrencilerimiz, son teknoloji donanımla hazırlanmış eğitim alanlarında yoğun uygulama yapma fırsatı bulmaktadır. Her biri kendi bölümlerinde ihtiyaç duyacakları mesleki becerileri kazanmış olan öğrencilerimiz, aynı zamanda farklı bilim ve çalışma alanlarındaki yaklaşımlar konusunda da kendilerini geliştirebilmektedir.

Sektörün İçinden Gelen Kadro
Sektörün dinamiklerini bilen, mesleklerinde aktif ve deneyimli, akademik alanda öne çıkmış yetkin bir akademik kadrodan ders alma imkânı bulan öğrencilerimiz, çalışacakları alanlara uygun teknolojik altyapıyla mesleklerine hazırlanır. Çağdaş müfredatıyla uluslararası standartlarda eğitim veren fakültemiz; sektörün dinamiklerini bilen, çalışacakları alanlara uygun stratejiler geliştiren ve uygulayabilecek mezunlar vermeyi hedeflemektedir.